Kurzy a semináře

Vzdělávání vedoucích a instruktorů BRĎO zajišťuje Sekce BRĎO společně s programem Vzdělávání Hnutí Brontosaurus. Systém vzdělávání se skládá z tématických seminářů, vzájemných výměn zkušeností a především ze systému kvalifikací.

V průběhu roku pořádá Sekce BRĎO několik jednodenních či víkendových seminářů na různá témata související ať už s ekologickou výchovou nebo volnočasovou pedagogikou obecně.

V létě se pak můžete zúčastnit vzdělávacího kurzu Cestičky na němž lze získat kvalifikaci OHB pro BRĎO. Kurz je však také akreditován MŠMT pro udělování osvědčení hlavního vedoucího letních táborů.

Organizátor Hnutí Brontosaurus (OHB)

Kvalifikace OHB (Organizátor Hnutí Brontosaurus) je vnitřním mechanismem, kterým Hnutí Brontosaurus formálně kontroluje kvalitu svých akcí. Sekce BRĎO udržuje vlastní dvoustupňový mechanismus garantovaný konzultanty Sekce BRĎO.

OHB - Praktikant pro BRĎO

Stupeň č. 1 opravňuje držitele staršího 18 let k vedení vlastního oddílu. K jejímu získání je potřeba uspořádání minimálně jedné víkendové akce pro děti (např. pod vedením jiného držitele kvalifikace, v jiné organizaci apod.) a absolvování konzultace.

OHB pro BRĎO

Stupeň č. 2 je již plnohodnotná kvalifikace, která opravňuje držitele k tomu, aby v rámci vlastního základního článku nebo klubu registroval členy do svého oddílu. Dále je předpokladem pro pořádání dětských táborů v rámci brontosaura. Její získání je podmíněno dosažením 18 let věku, uspořádáním víkendové akce pro děti a dále absolvováním vzdělávacícho kurzu. Vyjímečně u osob s dlouholetou praxí lze udělit kvalifikaci po konzultaci.

Podrobnosti o požadacích na uchazeče a o možnostech získání jednotlivých kvalifikací získáte u jednotlivých konzultantů.

Kritéria akcí BRĎO

Akce a tábory pořádané pod programem BRĎO by měly splňovat určitá kritéria na jejichž naplňování Sekce BRĎO průběžně dohlíží. Vzdělávání organizátorů pak napomáhá k tomu, aby se jim dařilo tyto cíle snáze naplňovat.

Za akci pořádanou v rámci programu BRĎO může být považována každá volnočasová akce pro děti nebo mládež, která v sobě nese prvky ekologické výchovy a je pořádaná oddílem BRĎO nebo jinou osobou, která je držitelem kvalifikace OHB pro BRĎO.

Za tábor splňující kritéria programu BRĎO je považován každý tábor určený pro děti, který obsahuje ve svém programu prvky ekologické výchovy, při svém provozu dbá na to, aby byl šetrný k životnímu prostředí, zejména lokalitě, v níž se nachází, přičemž tyto hodnoty vštěpuje i svým účastníkům. Programová náplň tábora je  sestavována s ohledem na věk a potřeby dětí a hlavní táborový vedoucí je kromě zákonných požadavků také držitelem kvalifikace OHB pro BRĎO.